ARCHIWUM: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

wydarzenia | ogłoszenia

 

 

Sprawozdawcze w Ognisku TPD Kramsk
AM - 20.03.2019
W okresie sprawozdawczym Zarząd Gminny TPD realizował zadania statutowe w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom wymagającym wsparcia.
 
W zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej prowadzone były zajęcia z dziećmi w ramach Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kramsku.
W pracy z dziećmi podejmowane były działania mające na celu zaspokojenie ważnych potrzeb dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży. W ramach pracy dydaktycznej podejmowane były działania na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień, a także na rzecz korygowania braków wiedzy i umiejętności oraz sprawności fizycznej. Ważnym zadaniem w ŚOW była integracja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi, które rosną w normalnie funkcjonujących rodzinach. Głównym celem realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego była ochrona
i promowanie praw dziecka, zapobieganie patologii, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym wychowanków ŚOW, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Istotne w przypadku tej grupy dzieci i młodzieży było także stwarzanie okazji do upowszechniania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa w imprezach okolicznościowych (np. Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, Wieczór Wigilijny).
 
W chwili obecnej skład Zarządu Gminnego TPD wygląda następująco:
Prezes - Julia Kuczmańska-Benec
Za-ca Prezesa - Justyna Oks
Sekretarz - Patrycja Olkowska
Skarbnik  -Grażyna Kuczmańska
Członek - Dorota Kubsik

Nowy Kierownik Ogniska - Irena Dankowska

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Nowak - wójt gminy, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady oraz Krystyna Chowańska - prezes konińskiego oddziału TPD.

 


 

 

Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet  |  Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet  |  Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet  |  Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet  |  Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet  |  Koncert Joanny Smajdor w Kramsku z okazji Dnia Kobiet
 
 
 

 

VI sesja Rady Gminy Kramsk
 
VI sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 27.02.2019
 
25 lutego odbyła się VI sesja rady gminy Kramsk. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, zatwierdzono porządek obrad, przyjęto protokół z V sesji oraz wysłuchano informacji wójta  o działalności w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 24 lutego 2019 roku.
 
Jedną z ważniejszych uchwał którą podjęli radni była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Po wnikliwej analizie i burzliwych dyskusjach na wspólnym posiedzeniu komisji, jednogłośnie ustalono tą opłatę na poziomie 12.50 zł od osoby na miesiąc w przypadku segregowania śmieci (opłata dwukrotna w przypadku kiedy śmieci nie są segregowane).
 
Podjęto również uchwałę w sprawie likwidacja biblioteki w Grąblinie. Temu tematowi przyglądam się od początku jego powstania i mam wrażenie, że nie dla wszystkich radnch, deklarowane "dobro gminy" leży głęboko na sercu. Potwierdzeniem tego jest wynik głosowania: 8 za, 6 wstrzymało się od głosu (obecnych było 14). Nie wiem, jakie trzeba mieć jeszcze argumenty i powody, by po obszernej i rzeczowej wypowiedzi wójta w tym temacie, mieć jakiekolwiek wątpliwości?
 
Budującym dla mnie był fakt obecności na sali 7 sołtysów, w tym 4 nowo wybranych. Co prawda "jedna jaskółka wiosny nie czyni", ale być może ten powiew "nowej energii" na nadchodzącą wiosnę sprawi, że "ruszymy z posad bryłę  świata".
 
 
 

 
 
 
Jedno z dwunastu
Jedno z dwunastu
AM - 24.02.2019

Począwszy od 6 stycznia, na terenie gminy odbywają się walne zebrania sprawozdawcze za 2018 rok w ochotniczych strażach pożarnych. Zakończą się 3 marca w Święćcu.

Jedno z takich zebrań odbyło się w Helenowie Drugim. Uczestniczyli w nim:

1. Nowak Andrzej - Wójt Gminy Kramsk
2. Desecka Marianna – Skarbnik Gminy
3. Tomaszewski Tadeusz - Prezes Z OG ZOSP RP Kramsk
4. Pospieszyński Andrzej - Wiceprezes Z OP ZOSP RP Konin (Komendant Gminny)
5. Dzikowska Wiesława - Polradkom
6. Krzymiński Andrzej - Naczelnik OSP Grąblin
7. Nawrocki Radosław - OSP Grąblin
8. Sołtysi Helenów Pierwszy i Drugi
9. Urbaniak Jan - Naczelnik OSP Wielany

Obecnych na zebraniu było 48 członków (72 to całkowita liczba członków, w tym 55 uprawnionych do głosowania). Po wysłuchaniu sprawozdań z  działalności,  finansowego oraz komisji rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

W składzie zarządu nie nastąpiły żadne zmiany. Wygląda on więc następująco: prezes - Wiśniewski Adam, naczelnik/ wiceprezes - Głowacki Łukasz, zastępca naczelnika - Marszewski Mateusz, wiceprezes d/s młodzieży - Malak Adam, skarbnik - Marszewski Waldemar, sekretarz - Dzwoniarkiewicz Jacek, gospodarz - Michalski Łukasz.

Podczas spotkania odbyło się również ślubowanie członków MDP i OSP. Wręczono zaległe z 2017 r. odznaczenia ”WZOROWY STRAŻAK” druhowi Marszewskiemu Waldemarowi, podziękowano sołtysom oraz Wiesławie Dzikowskiej z firmy Polradkom.

W wolnych wnioskach poruszono, między innymi: dokończenie wjazdu do garażu OSP, organizację Jubileuszu 100-lecia OSP Helenów Drugi, wymianę sztandaru, modernizację samochodu GBA, nadanie Złotego Znaku Związku nowemu sztandarowi w dniu 100-lecia, podpis elektroniczny.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkową fotografię.

 


 

 
"Calineczka" w naszym przedszkolu
"Calineczka" w naszym przedszkolu
AM - 22.02.2019

O Dniu Babci i Dziadka pamiętali przedszkolacy z naszego przedszkola. I choć choroba zdziesiątkowała ich szeregi, nie dali się pokonać w nierównej walce. "Calineczka" w ich wykonaniu już przeszła do historii. To był wspaniały występ i pokaz umiejętności. Na dużej scenie, w przepięknej scenerii, z życzliwą i ciepłą widownią.

Na zakończenie autorska piosenka dedykowana Babciom i Dziadkom. Czy można jeszcze coś dodać?

 
 

 

 
11 nowych sołtysów
11 nowych sołtysów
AM - 19.02.2019

Dobiegły końca zebrania wiejskie których zadaniem był, między innymi, wybór nowych sołtysów oraz rad sołeckich. Wynikiem tych zebrań jest 11 nowych sołtysów (w 30-stu sołectwach jakie posiada nasza gmina). Oto nowo wybrani: Kamil Kotkowski - sołectwo Pąchów, Michał Janicki - Wielany, Tomasz Andrzejewski - Ksawerów, Agnieszka Krysztofik - Anielew, Włodzimierz Kokociński - Grąblin, Andrzej Marszewski - Helenów Drugi, Paweł Bąk - Święciec, Marianna Iwińska - Jabłków, Wioleta Juszczak - Święte, Magdalena Nowacka - Rudzica, Arkadiusz Liwarski - Bilczew.

Z 8898 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach udział wzięło zaledwie 1381 osób, co stanowi 16% mieszkańców naszej gminy. Pomimo tak małego zainteresowania wyborami, lista oczekiwań i żądań mieszkańców kierowana w stronę urzędu i jego pracowników jest całkiem okazała. Dominują drogi i oświetlenie. Rozmów o potrzebach wyższego rzędu nie słyszałem nigdzie. Zgodnie z deklaracją wójta, poddane będą one wnikliwej analizie i po konfrontacji z możliwościami finansowymi gminy, przekazane do realizacji.

Uroczyste ślubowanie nowych sołtysów odbędzie się w marcu.

To już ostatnia odsłona z przebiegu zebrań sołeckich. Myślę, że nie koniecznie okiem wytrawnego obserwatora dostrzec można na prezentowanych fotografiach, różnice w tempie rozwoju poszczególnych sołectw naszej gminy. Wszyscy na sali obrad deklarują od lat równy podział środków dla wszystkich. Może więc warto te deklaracje "zderzyć" z rzeczywistością i zacząć tworzyć gminę na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Oczywiście przy ich pełnym zaangażowaniu i świadomości, że to nasz wspólny dom.

Zobacz: Kramsk-Łęgi | Kramsk | Izabelin | Konstantynów | Rudzica | Bilczew | Barce | Kramsk-Łazy
 
 

 
 
Samorządowe kolędowanie - Krzymów 2019
 
Samorządowe kolędowanie - Krzymów 2019
AM - 18.02.2019
 
1o samorządowych drużyn, prawie 100 wykonawców, widownia wypełniona po brzegi, podniosły nastrój i ... żadnej ochrony! Burmistrzowie, wójtowie i inne znane twarze kolejny raz spotkali się w gościnnym Krzymowie podczas Samorządowego Kolędowania. Z szacunku do wykonawców nie wypada komentować występów. Najważniejszy cel - bycie razem w tym jeszcze świątecznym nastroju został osiągnięty.
 
Następne spotkanie już za rok. Tym razem w Wilczynie.
 
 

 
 
Wyborów ciąg dalszy
Wyborów ciąg dalszy
AM - 4.02.2019

Większa połowa zebrań sołeckich za nami. Do małej frekwencji wyborczej dołączyły w tym tygodniu niskie temperatury, które dały się odczuć na kilku salach oraz ... niestety, zachowanie wyborców (wybaczcie, ale obok wulgaryzmów i gwizdów na sali trudno jest przejść obojętnie).

Nowych sołtysów wybrano w sołectwach: Helenów Drugi - Andrzej Marszewski, Święciec - Paweł Bąk, Jabłków - Marianna Iwińska oraz Święte - Wioleta Juszczak.

Miłym akcentem były kwiaty i podziękowania za współpracę skierowane przez sołtysa sołectwa Patrzyków Jerzego Modelskiego, na ręce i pod adresem radnej Małgorzaty Górskiej oraz skarbnika gminy Marianny Deseckiej.

Zobacz: Wola Podłężna | Helenów Pierwszy | Helenów Drugi | Święciec | Jabłków | Święte | Patrzyków | Wysokie

 
 

 

 
V sesja Rady Gminy Kramsk
V sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 1.02.2019
29 stycznia odbyła się V sesja rady gminy na której powołano komisje stałe rady. Radni zapoznali się również z informacją wójta o działalności w okresie od 29 grudnia 2018 roku do 28 stycznia 2019 roku. W trakcie prac podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 oraz uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
Podjęto uchwałę w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk, które wynoszą odpowiednio: 1320 dla przewodniczącego rady, po 800 dla jego zastępców oraz 700 dla radnego.
 
Po raz pierwszy użyto elektronicznego systemu do głosowania.
 
Przypomnę, że każdą sesję można oglądać "na żywo" w czasie jej przebiegu bądź w dowolnym czasie. Wystarczy w ogłoszeniach kliknąć czerwony baner i wybrać odpowiednią sesję. Zapraszam do oglądania. To źródło wielu cennych informacji i spostrzeżeń.
 
 

 

"Sto lat" dla Mariana Wieczorka
 
"Sto lat" dla Mariana Wieczorka
AM - 26.01.2019
Miniony tydzień upłynął w atmosferze wyborczej sołtysów. W kolejnych 4 sołectwach zebrania wiejskie zdecydowały o zmianach dotychczasowych sołtysów oraz rad sołeckich. Dotyczy to sołectw: Wielany, Ksawerów, Anielew oraz Grąblin. I tak, kolejno, nowymi sołtysami zostali: Michał Janicki, Tomasz Andrzejewski, Agnieszka Krysztofik oraz Włodzimierz Kokociński.
 
Nie wszystkie zebrania udaje się przeprowadzić w pierwotnym terminie ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców wyborami sołtysów. Dotychczasowa frekwencja wyborcza kształtuje się następująco: Brzózki - 2%. Milin - 8%, Lichnowo - 12%, Anielew - 13%, Dębicz - 15%, Grąblin -17%, Ksawerów - 20%, Kramsk-Pole - 25%, Drążek - 32%, Pąchów - 33%, Podgór - 33% oraz Wielany - 34%. Zważywszy na oczekiwania mieszkańców niektórych sołectw boję się myśleć, co byłoby przy większej frekfencji!
 
Dzisiaj trudno jest rozmawiać z mieszkańcem gminy, który nie wie jakim budżetem dysponuje gmina i na jakie cele jest on przeznaczony. Taka informacja jest ogólnodostępna. Jak dyskutować z kimś, kto wiele lat zasiadał w radzie, a publicznie zarzuca radnemu chęć podniesienia podatków chociaż ten takich nie miał?
 
Daleko nam jeszcze do społeczeństwa obywatelskiego w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Może dlatego, że powstało na gruncie walki opozycji z władzą komunistyczną ten element walki pozostał jeszcze w nas?
 
Jak przekonać kogoś, by został sołtysem. Dobrym sołtysem. Taki dar przekonywania posiada Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy. Dzięki niemu uratowano sołectwo Anielew. Z 78 osób uprawnionych do głosowania, w zebraniu wzięło udział 10 osób. Obecny sołtys kandydować nie chciał. Chętnych nie było. Trochę historii sołectwa przypomniał Marek Lidźbiński. To on ostatecznie przekonał Agnieszkę Krysztofik, by kandydowała na tą funkcję.
 
Są też i miłe akcenty podczas tych spotkań. Takim okazało się "Sto lat" odśpiewane przez społeczność Grąblina ustępującemu sołtysowi Marianowi Wieczorkowi z inicjatywy nowego sołtysa Włodzimierz Kokocińskiego, który zapewnił również, że i o 40-leciu pracy "byłego" też nie zapomni.
 
O byciu razem, wspólnych celach i dążeniach mówił na jednym ze spotkań Marek Lidźbiński. Może warto te słowa wziąć sobie do serca. Może warto dać coś od siebie tej "małej" Ojczyźnie.
 
Kolejne zebrania przed nami. Jak będą przebiegały i jaki będzie ich wynik napiszę w przyszłym tygodniu.
 
Zobacz: Wielany | Brzózki | Dębicz | Lichnowo | Ksawerów | Anielew | Grąblin

 

 
Wybory sołtysów i rad sołeckich
AM - 21.01.2019
 
W minionym tygodniu w naszej gminie rozpoczęły się zebrania sołeckie, które za zadanie mają wybrać nowych sołtysów (lub "starych"), oraz nowe rady sołeckie. Takich zebrań odbędzie się 30. Zakończą się 12 lutego w sołectwie Kramsk-Łazy.
Nowa kadencja sołtysów trwać będzie 5 lat.
Takie zebrania odbyły się dotychczas w sołectwach: Drążek, Rysiny, Pąchów, Milin, Podgór oraz Kramsk-Pole. Tylko mieszkańcy sołectwa Pąchów wybrali nowego sołtysa, którym został Kamil Kotkowski.
 

 
 
Wójt wybrał swojego zastępcę. Kto drugą osobą w urzędzie? Czytaj więcej »
AM - 17.01.2019
 
 

 

Sesja budżetowa

Sesja budżetowa
AM - 7.01.2019
28 grudnia radni spotkali się na posiedzeniu IV sesji rady gminy, by podjąć uchwałę budżetową na 2019 r. Sesja przebiegła zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad. Tak więc, po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy o działalności w okresie od 20 grudnia do 28 grudnia 2018 roku, przystąpiono do jego realizacji.

Po odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz odczytaniu opinii komisji stałych Rady i przedstawieniu stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, przystąpiono do dyskusji nad projektem budżetu. Efektem burzliwej dyskusji było przyjęcie uchwały budżetowej w proponowanym kształcie. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciwko był radny Waldemar Białecki.

Uchwała przewiduje dochody gminy w 2019 roku na poziomie 43.756.832,87 złotych. Po stronie wydatków figuruje kwota 42.456.832,87 złotych oraz kwota 1.300.000 złotych tytułem spłaty kolejnej raty kredytowej (całkowita spłata kredytu przewidywana jest na rok 2024).